ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20.06.2024

Έκθεση παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων περιόδου 2021 - 2023

Σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 340 του ν. 4412/2016 και της με Α.Π. 70362/24.06.2021 K.Y.A. του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 2802/30.06.2021, διόρθωση στο ΦΕΚ Β 3488/30.07.2021), η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) συνέταξε την έκθεση παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων περιόδου 2021 - 2023. Για τη σύνταξη της έκθεσης παρακολούθησης ελήφθησαν υπ' όψιν τα στοιχεία που απεστάλησαν στην ΕΑΔΗΣΥ από τους αναφερομένους ως υπόχρεους της ανωτέρω Κ.Υ.Α. (άρθρο 3).
Η έκθεση περιλαμβάνει ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες των δημοσίων συμβάσεων για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως και 31η Δεκεμβρίου 2023, βάσει των πεδίων του 'Procurement Monitoring Report Template in view of the Member States' reporting process under the Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU' (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Article-83-reporting-2021-2023) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε το πλήρες κείμενο της Έκθεση εδώ

 

19.06.2024

Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού των γραφείων της ΕΑΔΗΣΥ επί της οδού Δώρου 7- 9 στην Αθήνα για 12 μήνες (ΑΔΑΜ: 24PROC014918808).

Περισσότερα

 

03.06.2024

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΕΑΔΗΣΥ

Από την Δευτέρα 27.05.2024 οι υπηρεσίες της ΕΑΔΗΣΥ στην οδό Κεφαλληνίας (πρώην ΕΑΑΔΗΣΥ) λειτουργούν στην οδό Δώρου 7-9 στο κέντρο της Αθήνας (όπισθεν ΜΙΝΙΟΝ). Αλληλογραφία και επιδόσεις στην παραπάνω διεύθυνση.

Από Δευτέρα 03.06.2024 και οι υπηρεσίες της ΕΑΔΗΣΥ στην οδό Θηβών 196-198 (πρώην ΑΕΠΠ) μεταφέρονται, όπως και η έδρα της Αρχής, στην οδό Δώρου 7-9 στο κέντρο της Αθήνας (όπισθεν ΜΙΝΙΟΝ). Αλληλογραφία και οι επιδόσεις επίσης στην παραπάνω διεύθυνση.

Οι τηλεφωνικές γραμμές της πρώην ΕΑΑΔΗΣΥ λειτουργούν και της πρώην ΑΕΠΠ ισχύουν και θα λειτουργήσουν εντός των προσεχών ημερών.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ισχύουν ως έχουν στους διαδικτυακούς τόπους της Αρχής www.eaadhsy.gr & www.aepp-procurement.gr

 

31.05.2024

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28.05.2024 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

 

23.05.2024

Από την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 οι υπηρεσίες της ΕΑΔΗΣΥ στην οδό Κεφαλληνίας (πρώην ΕΑΑΔΗΣΥ) θα λειτουργούν στην οδό Δώρου 7-9 στο κέντρο της Αθήνας (όπισθεν ΜΙΝΙΟΝ). Αλληλογραφία και επιδόσεις στην παραπάνω διεύθυνση. Η έδρα της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) στην οδό Θηβών 196-198 παραμένει. Θα ακολουθήσει νεώτερη Ανακοίνωση. Οι τηλεφωνικές γραμμές της πρώην ΕΑΑΔΗΣΥ ισχύουν και θα λειτουργήσουν εντός των προσεχών ημερών. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ισχύουν ως έχουν στους διαδικτυακούς τόπους της Αρχής www.eaadhsy.gr & www.aepp-procurement.gr

 

26.04.2024

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

 

20.02.2024

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ, ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ENOTICES2 ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΑΔΗΣΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ)

Περισσότερα

 

1.09.2023

Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΨΗΡΦ46Μ4Χ7-Τ1Κ)

Περισσότερα

 

9.08.2023

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λόγω βλάβης του δικτύου τηλεπικοινωνιών των γραφείων της Αρχής επί της οδού Θηβών 196-198 στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στις 9/8/2023 ενδέχεται να καθυστερήσει η κοινοποίηση των Αποφάσεων επί προδικαστικών προσφυγών και ασφαλιστικών μέτρων έως ότου επιδιορθωθεί το πρόβλημα και επανέλθει σε λειτουργία το δίκτυο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η κοινοποίηση των αποφάσεων με καταληκτική ημερομηνία κοινοποίησης την 9/8/2023 έως τη λήξη του ωραρίου εργασίας του προσωπικού της Αρχής, αυτή θα διενεργηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα της αποκατάστασης της βλάβης.

Το αυτό ισχύει και για τις λοιπές ενέργειες που σχετίζονται με την ημερομηνία κατάθεσης των προδικαστικών προσφυγών.

 

11.07.2023

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 60 παρ. 2 του ν. 5043/2023. Αναστολή προθεσμιών εξέτασης προδικαστικών προσφυγών κατά το χρονικό διάστημα από 1η έως 31η Αυγούστου 2023 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 60   του ν. 5043/2023 (Α΄ 91/13-04-2023), επισημαίνεται ότι στις εν λόγω διατάξεις προβλέπεται ότι οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2023.

Περισσότερα

 

22.06.2023

Συγκρότηση Κλιμακίων, ορισμός Κλιμακίων Διακοπών εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών για το διάστημα 1-31 Αυγούστου 2023 και χρέωση υποθέσεων

Κοινοποιείται παρακάτω το απόσπασμα πρακτικών της 12ης Συνεδρίασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΑΔΗΣΥ (Θέμα Α’) σχετικά με τη συγκρότηση Κλιμακίων εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, τον ορισμό των Κλιμακίων Διακοπών για το διάστημα 1-31 Αυγούστου 2023 και τη χρέωση των υποθέσεων για το ως άνω διάστημα. 

Περισσότερα

 

20.06.2023

Αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367 του ν.4412/2016

Προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς:      

Θέτουμε υπόψη σας τη διάταξη του άρθρου 60 παρ. 2 του ν. 5043/2023 (Α’ 91/13.04.2023) για την αναστολή των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367 του ν.4412/2016, σύμφωνα με την οποία: «2. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από 1η μέχρι και 31 Αυγούστου 2023. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής του πρώτου εδαφίου, οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της.»

 

11.05.2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 3129/08.05.23 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΑΔΑ:9ΟΞΜ46Μ4Χ7-ΓΚΕ)

Σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η Πέμπτη ως ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στις 30/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

 

08.05.2023

Προκήρυξη Διενέργειας Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Η ΕΑΔΗΣΥ προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες προσφορές για τη μίσθωση αυτοτελούς και ανεξάρτητου κτιρίου γραφείων συνολικής, επιφάνειας περίπου 3.000 τ.μ., με δυνατότητα απόκλισης ± 5%, για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Το ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 42.000,00 ευρώ μηνιαίως και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Αρχής (ΚΑΕ 0813). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 715/1979, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στις 30/05/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που θα συγκροτηθεί δυνάμει των διατάξεων του ίδιου ως άνω π.διατάγματος.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

 

12.04.2023

Αποσπάσματα πρακτικών συνεδριάσεων ΕΑΔΗΣΥ 2022.

3ης συνεδρίασης   4ης συνεδρίασης

 

03.04.2023

Με το ν. 5036/2023 (Α/77) με τίτλο "Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας", και ειδικότερα με  άρθρο 58 αυτού, τροποποιήθηκε η παρ. 8 άρθρου 1 και έγινε προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016.

Περισσότερα

 

29.03.2023

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).

Περισσότερα

 

21.03.2023

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερα

 

17.03.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 22 ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΔΗΣΥ

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΑΣΕΠ 9/16.3.2023 η Προκήρυξη 1Ε/2023 για την επιλογή συνολικά είκοσι δύο (22) μελών στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) με πενταετή θητεία, σύμφωνα με τον ν. 4912/2022 και το άρθρο 31 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), όπως ισχύει. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00, και λήγει στις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Α.Σ.Ε.Π. Δείτε την προκήρυξη εδώ.

 

02.02.2023

Γνωστοποίηση ημερομηνίας, τόπου και καταστήματος ψηφοφορίας για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), καθώς και των αναπληρωτών τους, στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΕΑΔΗΣΥ, καθώς και των ονομάτων των υποψηφίων, μεμονωμένων και κατά συνδυασμούς, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων.

Περισσότερα

 

11.01.2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

24.10.2022

Σε συνέχεια  της από 07.10.22 ανακοίνωσης   και των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 4912/22 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ59/τ. Α΄/17.03.22) ), καθώς και την πράξη 29/27-9-2022 του Υπουργικού Συμβουλίου με θέμα «Διορισμός Προέδρου και οκτώ (8) Συμβούλων της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)» (ΦΕΚ 908/Τ.ΥΟΔΔ/30-9-2022), διευκρινίζονται τα εξής:

Α) Για συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν τις 30.09.2022:

Διατηρείται ο μέχρι πρότινος τρόπος υπολογισμού και απόδοσης της κράτησης. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ και 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ.

Β) Α) Για συμβάσεις που έχουν υπογράφονται από 30.09.2022 και μετά:

Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22  (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

Το αναλογούν ποσό της κράτησης (περίπτωση Α και Β) παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή και κατατίθεται σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς υπέρ ΕΑΔΗΣΥ, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της σύμβασης:

Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

Όλες οι ανωτέρω κρατήσεις (περίπτωση Α και Β) υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Το ποσό αυτό καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου.

 

07.10.2022

Σε συνέχεια  των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις διατάξεις του αρ. 7 του Ν. 4912/21 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ59/τ. Α΄/17.03.22) ), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,1% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο και στον Ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης, Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.

Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. ) και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

Τράπεζα της Ελλάδας: ΙΒΑΝ GR 2001000240000000026180286

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΙΒΑΝ GR 1901721360005136088985432

 

28.06.2021

Στην έδρα της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δέχτηκε ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ, Φώτιος Κατσίγιαννης, αντιπροσωπεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αποτελούμενη από τους Συμβούλους Ανδρέα Κουτσόλαμπρο και Ελευθέριο Ράντο, την 24/06/2021, προκειμένου οι δύο πλευρές να συζητήσουν το ζήτημα της αποχής των Δικηγόρων της Αθήνας από τις δίκες της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την από 16/6/2021 απόφαση του ΔΣΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν, με ανοιχτό πνεύμα συνεργασίας και καλής πίστης, και θέματα που, χωρίς να αποτελούν αντικείμενο της αποχής, απασχόλησαν κατά καιρούς τον ΔΣΑ και τους Νομικούς Συμβούλους της Αρχής.

Συγκεκριμένα, ως προς το αίτημα της αποχής, παρασχέθηκε από τον Πρόεδρο της ΑΕΠΠ η αναγκαία πληροφόρηση και, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, διεφάνη η συναντίληψη των δύο πλευρών γύρω από τα σχετικά διοικητικής και οργανωτικής φύσης ζητήματα.

Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη του στους Νομικούς Συμβούλους της Αρχής, καθώς επίσης και την πρόθεση ανάληψης πρωτοβουλιών για την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας και των λοιπών οργανικών μονάδων της ΑΕΠΠ, των οποίων ο ίδιος προΐσταται, προς τον σκοπό της βέλτιστης λειτουργίας της Αρχής, πάντα με μέλημα και γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.

 

16.02.2021

Λόγω αδυναμίας μετακίνησης και πρόσβασης στην έδρα της ΑΕΠΠ, τα γραφεία της παραμένουν κλειστά. Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την κατάσταση των οδών.

 

11.11.2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ


Με σκοπό τη διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων ως προς την κοινοποίηση / κατάθεση προδικαστικών προσφυγών / παρεμβάσεων και λοιπών σχετικών στοιχείων στην Α.Ε.Π.Π. επισημαίνονται τα εξής:

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

-Ο προσφεύγων/παρεμβαίνων καταθέτει την προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και την κοινοποιεί στην Α.Ε.Π.Π. με αποστολή e-mail στo Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

-Οι αναθέτουσες αρχές ειδοποιούν την Α.Ε.Π.Π. για την κατάθεση προδικαστικής προσφυγής/παρέμβασης στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού με την αποστολή e-mail στo Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

-Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στην Α.Ε.Π.Π. τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης (π.χ. διακήρυξη, προσβαλλόμενη πράξη κλπ), τις απόψεις επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προσφυγής στους ενδιαφερόμενους τρίτους μέσω του συστήματος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού και με αποστολή e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και στο e-mail της Γραμματείας του αρμοδίου Κλιμακίου σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Α.Ε.Π.Π.

2. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

-Ο προσφεύγων/παρεμβαίνων καταθέτει την προδικαστική προσφυγή/παρέμβαση στην Α.Ε.Π.Π. με αποστολή e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

-Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στην Α.Ε.Π.Π. τoν πλήρη φάκελο της υπόθεσης (π.χ. διακήρυξη, προσβαλλόμενη πράξη κλπ), τις απόψεις επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της προσφυγής στους ενδιαφερόμενους τρίτους με την αποστολή e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή/και στο e-mail της Γραμματείας του αρμοδίου Κλιμακίου σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Α.Ε.Π.Π.

 

01.10.2020

Σημαντική Ανακοίνωση

Η μείζoνα Επταμελής Σύνθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), συνεπής στην αυτοδέσμευση της Αρχής για επίκαιρη εξέταση των εισαγομένων ενώπιόν της προδικαστικών προσφυγών, υπό την προεδρία του Φωτίου Θεοδ. Κατσίγιαννη, Προέδρου της Αρχής, και με Εισηγήτρια το μέλος αυτής Σταυρούλα Κουρή, κατόπιν της από 29.09.2020 διάσκεψης, εξέδωσε σήμερα τη με αριθμό 21/01.10.2020 απόφασή της επί της ασκηθείσας από την εταιρία «SHRE/SHRI, LLC» προδικαστικής προσφυγής με ΓΑΚ ΑΕΠΠ 1242/8.9.2020 κατά απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της υπ’ αρ. 504/1/30.07.2020 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αρμόδιας για τη διενέργεια του παρακάτω διαγωνισμού.

Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή αφορούσε στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό ένωσης προσώπων «Inspire Athens», που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 1/2019 διακήρυξη «Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».

Με την απόφαση αυτή της Α.Ε.Π.Π. κρίθηκε ομόφωνα ότι η προσφεύγουσα εταιρία με την επωνυμία «SHRE/SHRI, LLC» δεν είχε έννομο συμφέρον για την άσκηση της προσφυγής αυτής και με το σκεπτικό αυτό απορρίφθηκε η προσφυγή της.

Προβολή Απόφασης

 

14.07.2020

Συνάντηση αντιπροσωπείας της Α.Ε.Π.Π. με τον Υφυπουργό Οικονομικών

Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, αντιπροσωπεία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, υπό τον Πρόεδρό της Φώτιο Κατσίγιαννη, επισκέφθηκε τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, Θεόδωρο Σκυλακάκη. Παρουσιάστηκε το έως τώρα έργο της Αρχής και ανταλλάχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις μεταξύ των δύο μερών. Τονίστηκε ο ρόλος της Αρχής στην ελληνική έννομη τάξη και η συμβολή αυτής, όχι μόνο στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αλλά και στην ελληνική οικονομία. Έλαβε χώρα εποικοδομητικός διάλογος και, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι δυνατότητες της Α.Ε.Π.Π. για τις προκλήσεις που καλείται ν' αντιμετωπίσει, ενόψει του συνεχώς αυξανόμενου αντικειμένου της.

03.07.2020

Συμμετοχή της Α.Ε.Π.Π. στο 7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

περισσότερα...

 

29.06.2020

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Αναρτάται η υπ’ αριθ. πρωτ. 1894/29.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: ΨΣΥΑ46Μ4Χ7-Φ2Ζ) και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς την Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω προκήρυξης.

Κατόπιν της δημοσίευσης της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο την 1.7.2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την παρούσα θέση ευθύνης λήγει την 16.7.2020. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Προκήρυξη

29.06.2020

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Π.Π.

Αναρτάται η υπ’ αριθ. πρωτ. 1844/23.06.2020 προκήρυξη (ΑΔΑ: 69Σ546Μ4Χ7-Ε8Ο) και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς την Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω προκήρυξης.

Κατόπιν της δημοσίευσης της πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο την 1.7.2020, η δεκαπενθήμερη προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την παρούσα θέση ευθύνης λήγει την 16.7.2020. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Προκήρυξη

11.06.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΕΠΠ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Εν όψει της διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ σύμφωνα με το από 3.6.2020 με αρ. πρωτ. 14178 ΕΞ 2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης & Υποστήριξης (ΕΣΗΔΗΣ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr και αναρτήθηκε και στον ιστότοπο της Α.Ε.Π.Π. σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του π.δ. 39/2017: «Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ως ημερομηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής της από την ΑΕΠΠ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή της προσφυγής, η ΑΕΠΠ ειδοποιεί ηλεκτρονικά τον προσφεύγοντα για την παραλαβή της προσφυγής και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής».

 

10.06.2020

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕ&ΠΚ

Σας ενημερώνουμε ότι, την Παρασκευή 12.06.2020 και ώρα 23:30 το υποσύστημα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα θα τεθεί εκτός λειτουργίας προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες για την μετάπτωση και την έναρξη της παραγωγικής του λειτουργίας στις υποδομές του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud) την Δευτέρα 22.06.2020.

περισσότερα ...

  

18.03.2020

Αναρτάται η υπ' αριθ. 22/2020 Πράξη Προέδρου της ΑΕΠΠ (ΑΔΑ:Ε6Ν146Μ4Χ7-Δ28) με θέμα την εκ περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία στην ΑΕΠΠ για λόγους πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού SARS-Cov-2.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι περιορίζονται οι ώρες εισόδου κοινού στο πρωτόκολλο της Αρχής σε τέσσερις (4) ώρες ημερησίως, και δη από τις 10:00 π.μ. έως και τις 14:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται και καλούνται, προς εξυπηρέτησή τους και προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και επαφών, να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Σε όσες περιπτώσεις τούτο δεν είναι δυνατό, εντός του χώρου του πρωτοκόλλου θα εξυπηρετείται κάθε φορά μόνο ένα (1) άτομο, το οποίο θα βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων από τον αρμόδιο υπάλληλο.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

13.03.2020

Η μείζoνα Επταμελής Σύνθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών υπό την προεδρία του Φωτίου Θεοδ. Κατσίγιαννη, Προέδρου της Αρχής,  κατόπιν της από 26.02.2020 διάσκεψης, εξέδωσε σήμερα τη με αριθμό 10/13.03.2020 απόφασή της επί ασκηθείσας προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ζητήθηκε η ακύρωση της υπ’ αρ. 457/1/14.01.2020 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αρμόδιας για τη διενέργεια του παρακάτω διαγωνισμού. Η εν λόγω προδικαστική προσφυγή αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής που υποβλήθηκαν από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθ. 1/2019 διακήρυξη «Διεθνής Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».

Σύμφωνα με το σκεπτικό και το διατακτικό της εν λόγω απόφασης κρίθηκε ομόφωνα απορριπτέα η σχετική προδικαστική προσφυγή τόσο κατά το σκέλος της που αφορούσε στην απόρριψη της προσφοράς της προσφεύγουσας εταιρίας όσο και κατά το σκέλος της που αφορούσε στην αποδοχή της προσφοράς της συμμετέχουσας ένωσης νομικών προσώπων.

Προβολή Απόφασης

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι από 17/05/2019 η αποστολή των προσφυγών θα γίνεται ΜΟΝΟ στο email της Αρχής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και οχι στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. 

 

04.03.2020

Συνεργασία μεταξύ Α.Ε.Π.Π. και Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Α.Ε.Π.Π. και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αμφότερες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, η μεν με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας επιτάχυνσης της διαδικασίας επίλυσης διαφορών που προκύπτουν στο στάδιο της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, η δε με σκοπό τη διατήρηση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη, επιδιώκουν την από κοινού συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και στη γενικότερη πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας. Οι δύο Αρχές, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και της εν γένει συνεργασίας τους, αποσκοπούν στον απαραίτητο συντονισμό ενεργειών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, προκειμένου να εξασφαλιστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο η πρόοδος και η εξέλιξη των τομέων στους οποίους εμπλέκονται και καλούνται με υψηλά εχέγγυα θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας να υπηρετήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, η στενή συνεργασία μεταξύ της Α.Ε.Π.Π. και της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεχίζεται και ενισχύεται τόσο με συναντήσεις σε επίπεδο Διοικήσεων όσο και με ουσιαστική αλληλεπίδραση και με λήψη από κοινού αποφάσεων.

Φωτογραφικό υλικό.

Εικόνα

 

03.03.2020

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Προέδρου της Α.Ε.Π.Π. στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την 27.02.2020 ο Πρόεδρος της Α.Ε.Π.Π. Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπιο Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. Κατά τη διάρκεια της ως άνω συνάντησης παρουσιάστηκε το σημαίνον έργο της Α.Ε.Π.Π. και έλαβε χώρα γόνιμος διάλογος με ανταλλαγή απόψεων επί ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν και εξακολουθεί να είναι αρωγός στο έργο της Α.Ε.Π.Π., επισημαίνεται δε ότι το επιστημονικό συνέδριο που είχε διοργανωθεί το 2019 από την Α.Ε.Π.Π. είχε τεθεί υπό την αιγίδα του.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη.

Εικόνα 1

 

14.02.2020

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2020 της ΑΕΠΠ.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Κώστας Τσιάρας, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, ανώτατα μέλη του εκκλησιαστικού Κλήρου, εκπρόσωποι Βουλευτών, ανώτατοι Δικαστικοί Λειτουργοί, ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Πρόεδροι και Μέλη άλλων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς και ανώτατα υπηρεσιακά στελέχη των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. και Καθηγητές ΑΕΙ.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ, κ. Φώτιος Κατσίγιαννης, απηύθυνε τις ευχές του για τη νέα χρονιά, υπογράμμισε τον στόχο συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών της Αρχής και ευχαρίστησε τους προσκεκλημένους για την παρουσία τους, καθώς επίσης και τα Μέλη και όλα τα στελέχη της Α.Ε.Π.Π. για την αφοσίωσή τους και τη συμμετοχή τους στην εδραίωση του θεσμού.
Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα σε ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα.

Ομιλία Προέδρου

Ακολουθεί Φωτογραφικό Υλικό

Εικόνα 1  Εικόνα 2  Εικόνα 3  Εικόνα 4  Εικόνα 5
Εικόνα 6  Εικόνα 7  Εικόνα 8  Εικόνα 9  Εικόνα 10
Εικόνα 11  Εικόνα 12  Εικόνα 13  Εικόνα 14  Εικόνα 15

 

11.02.2020

Στις 30.1.2020 ασκήθηκε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) προδικαστική προσφυγή κατά του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ζητείται η ακύρωση της υπ’ αρ. 457/1/14.01.2020 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα του σταδίου αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των συμμετεχόντων στον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέως φάσματος στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού- Αγίου Κοσμά. Η εξέταση της προδικαστικής αυτής προσφυγής έχει προσδιοριστεί για τις 26.02.2020.

Στην ανωτέρω προδικαστική προσφυγή συμπεριλαμβανόταν αίτημα αναστολής-λήψης προσωρινών μέτρων. Επί του αιτήματος αυτού εξεδόθη η υπ’ αρ. Α63/2020 απόφαση της Επταμελούς Σύνθεσης της Α.Ε.Π.Π. η οποία έκανε δεκτό το αίτημα της προσφεύγουσας και ανέστειλε την πρόοδο του ως άνω διεθνούς διαγωνισμού και ιδίως ανέστειλε την αποσφράγιση του φακέλου τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων και την αξιολόγησή τους, μέχρι την έκδοση απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της ως άνω προδικαστικής προσφυγής.

 

24.12.2019

Αναρτάται διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των γραφείων της Α.Ε.Π.Π. στον 5ο όροφο του Κτιρίου Κεράνη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016.

Διακήρυξη

 

12.12.2019

Έγκριση άσκησης ενός(1) ασκούμενου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Έγγραφο απόφασης έγκρισης άσκησης

 

29.11.2019

Έγκριση άσκησης ενός(1) ασκούμενου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου

Αίτηση

 

27.11.2019

Συμμετοχή του Προέδρου της Α.Ε.Π.Π. στην ημερίδα παρουσίασης του βιβλίου του Χ. Δετσαρίδη

Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ και Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ε.τ. Φώτιος Κατσίγιαννης συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα με θέμα «Δημόσιες Συμβάσεις (Ανάθεση- Προδικαστική Προσφυγή- ΑΕΠΠ)» που οι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. διοργάνωσαν τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Χρήστου Δετσαρίδη «Η προδικαστική προσφυγή στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων».

Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. και τ. Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, και ο Στυλιανός- Ιωάννης Κουτνατζής, Λέκτορας της Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. και Γ.Γ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, το σύνολο των ομιλητών εξήρε τόσο την ΑΕΠΠ καθεαυτή, όσο και τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της στο προσυμβατικό στάδιο των δημοσίων συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι η ΑΕΠΠ έχει στελεχωθεί από ιδιαίτερα αξιόλογο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό αλλά και πως τα Μέλη αυτής είναι νομικοί με αυξημένα προσόντα. Τονίστηκε δε η, όχι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική παραγωγή αποφάσεων της ΑΕΠΠ τόσο σε επίπεδο αποφάσεων αναστολής, αλλά και σε επίπεδο οριστικών αποφάσεων. Ειδικότερα, έγινε λόγος για το υψηλό επίπεδο των αποφάσεων της ΑΕΠΠ, οι οποίες έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της υπαγωγής υποθέσεων ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, ήτοι των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην ημερίδα παρέστησαν η Αναπληρώτρια Πρόεδρος Σταυρούλα Κουρή, Μέλη καθώς και ειδικοί επιστήμονες της Αρχής.

Πρόσκληση

Εικόνα1

Εικόνα2

 

18.11.2019

Παράταση Προθεσμίας για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Π.Π.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι, κατόπιν τροποποίησης της προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Π.Π. (ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ), η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται για την 25.11.2019, ημέρα Δευτέρα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ανωτέρω προκήρυξης.

 

01.11.2019

«Ανακοίνωση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Κατόπιν της δημοσίευσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες της ανακοίνωσης για την έκδοση προκήρυξης της Α.Ε.Π.Π. για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή (ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ), ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων είναι η 15.11.2019, ημέρα Παρασκευή.»

 

29.10.2019

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Π.Π.

Αναρτάται η υπ’ αριθ. πρωτ. 3408/25.10.2019 προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ5ΣΖ46Μ4Χ7-ΟΨΗ) και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους προς την Α.Ε.Π.Π., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ανωτέρω προκήρυξης.

Προκήρυξη

 

08.10.2019

Έγκριση άσκησης ενός(1) ασκούμενου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Έγγραφο απόφασης έγκρισης άσκησης

 

07.10.2019

Συμμετοχή της ΑΕΠΠ σε Διεθνές Συνέδριο

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2019, στην Αθήνα (Κότσικα 4, Πεδίον Άρεως) το Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BUYING FOR SOCIAL IMPACT, υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Αντικείμενο του συνεδρίου οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες (Socially Responsible Public Procurement) και ειδικότερος στόχος του, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Αναθετουσών Αρχών, με έμφαση στους ΟΤΑ, για τις νέες διατάξεις του Ν.4412/2016 που τους επιτρέπουν να μετατρέπουν τις αγοραστικές τους δαπάνες σε κοινωνικές επενδύσεις.

Το συνέδριο έχαιρε ευρύτατης παρακολούθησης από στελέχη αναθετουσών αρχών, φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και εταίρους.

Ο Πρόεδρος της ΑΕΠΠ, κ. Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., απηύθυνε χαιρετισμό στους συνέδρους. Τα Μέλη της Αρχής, κ. Κωνσταντίνος Κορομπέλης και κ. Νικόλαος Σαββίδης συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και το Μέλος της Αρχής, κ. Μαρία Μανδράκη πραγματοποίησε  εισήγηση με θέμα «Το ειδικό καθεστώς ανάθεσης των συμβάσεων με αντικείμενο κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες στο Ν. 4412/2016». Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και των ομιλητών, ενώ τα Μέλη της Αρχής δέχθηκαν πλήθος ερωτημάτων σχετικών με το ειδικότερο αντικείμενο του συνεδρίου καθώς και λοιπών νομικών ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων και του έργου της Αρχής.

Ο Χαιρετισμός του Προέδρου της Αρχής βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Χαιρετισμός Προέδρου ΑΕΠΠ

 

01.10.2019

Έγκριση άσκησης ενός(1) ασκούμενου δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Έγγραφο απόφασης έγκρισης άσκησης

 

27.09.2019

Εκπροσώπηση της Α.Ε.Π.Π. στο Συνέδριο 2019 του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών- Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ).

Ο Πρόεδρος της Α.Ε.Π.Π., κος Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. ε.τ., η Αναπληρώτρια Πρόεδρος κα Σταυρούλα Κουρή και τα Μέλη κος Ιωάννης Κίτσος και κος Κωνσταντίνος Κορομπέλης εκπροσώπησαν την Αρχή στο Συνέδριο του 2019 του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών- Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) με θέμα «Οι Μελετητικές- Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις μπροστά στις νέες απαιτήσεις και αγορές», το οποίο διεξήχθη στο Ξενοδοχείο Athens Hilton κατά τις ημερομηνίες 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019. Στο Συνέδριο συμμετείχαν με παρουσιάσεις και διαλέξεις διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και ανέλυσαν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως οι δυνατότητες της εθνικής οικονομίας για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και έργων υποδομής, νέα χρηματοδοτικά μοντέλα, νέα πεδία δραστηριοτήτων, όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, κ.ά..

 

24.09.2019

Συμμετοχή της ΑΕΠΠ σε Διεθνές Συνέδριο

Στις 4/10/2019 ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Κότσικα 4, Πεδίον Άρεως) Διεθνές Συνέδριο, με τίτλο:

Κοινωνικά Υπεύθυνες Δημόσιες Προμήθειες: Προς μία «έξυπνη» αξιοποίηση των δημόσιων πόρων για την εξασφάλιση κοινωνικής υπεραξίας

Η διοργάνωση του συνεδρίου υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής.

Την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών θα εκπροσωπήσει ο Πρόεδρός της, κ. Φώτιος Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ ε.τ., ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό, καθώς και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Αρχής, κ. Σταυρούλα Κουρή. Στις εργασίες του συνεδρίου θα λάβει μέρος το Μέλος της Αρχής, κ. Μαρία Μανδράκη με την εισήγηση: «Το ειδικό καθεστώς ανάθεσης των συμβάσεων με αντικείμενο κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες».

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου βρίσκεται στον επόμενο σύνδεσμο.

Πρόγραμμα

 

16.09.2019

Πρόσκληση για την άσκηση ενός (1) υποψήφιου δικηγόρου στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Προσκαλούμε όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, για το χρονικό διάστημα απο 01-10-2019 έως και 15-12-2019, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν τη συνημμένη αίτηση είτε στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Αρχής (Λεωφ. Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης, 5ος όροφος), είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Αρχής, ήτοι εώς και την 26η Σεπτεμβρίου 2019.

Περισσότερες λεπτομέριες περιλαμβάνονται στα ακόλουθα συνημμένα εγγραφα.

Πρόσκληση για την άσκηση ενός (1) υποψήφιου δικηγόρου στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

Αίτηση

 

28.05.2019

Την Παρασκευή 19 Απριλίου πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, στην Νομική Βιβλιοθήκη η ημερίδα με θέμα «Προστασία δικαιωμάτων ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Η κοινωνική ασφάλιση σε κρίση μετά την κρίση», υπό την αιγίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης.

 

 

14.05.2019

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2019 στην Κοζάνη η ημερίδα με θέμα "Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών" υπό την αιγίδα του Δήμου Κοζάνης, του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης και του Συνδέσμου Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας, η οποία έτυχε ευρείας παρακολούθησης από στελέχη αναθετουσών αρχών, οικονομικών φορέων και δικηγόρων. Στο επίκεντρο των εισηγήσεων του Προέδρου κ. Φωτίου Κατσίγιαννη και των Μελών της ΑΕΠΠ, κας Μαρίας Μανδράκη, κ. Κων/νου Κορομπέλη και κ. Νικολάου Σαββίδη, βρέθηκαν ορισμένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και η αντιμετώπιση τους μέσα από τις αποφάσεις της Αρχής, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των φορέων της αγοράς και της Αρχής.

 

 korompelis

 

01.02.2019

Η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά συνδιοργανώνουν 2ήμερο επιστημονικό συνέδριο με θέμα: 

"Η αποτελεσματική επίλυση των διαφορών απο την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας",

που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9  Φεβρουαρίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Α.Ε.Π.Π. (4ος όροφος - Κτίριο Κεράνης, Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΠΠ

Διευκρινίζεται ότι κατά το Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Η αποτελεσµατική επίλυση των διαφορών από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και η συµβολή της στην οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» την Διεύθυνση G2 - Πρόσβαση στις Αγορές Δημοσίων Συμβάσεων - της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εκπροσωπήσει ο κ. Θεόδωρος Γαλάνης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

prosklhsh

 

 

29.01.2019

Ανακοινώνονται οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τη με αριθμό 2833/19-12-2018 Ανακοίνωση της  2Α/ΣΟΧ για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου  χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών  α) δυο (2) ατόμων του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και β) ενός (1)  ατόμου του κλάδου ΥΕ Επιμελητών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

ΥΕ Επιμελητων

06.09.2018

Σας ενημερώνουμε, ότι από 10/09/2018 θα αντικατασταθεί το email της Αρχής Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. σε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Στο νέο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. θα γίνεται η αποστολή των Προσφυγών.

Στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. θα αποστέλλονται τα υπόλοιπα μηνύματα που αφορούν την Αρχή.

04.07.2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς ότι από 01-02-2018 το προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις ηλεκτρονικό παράβολο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., που ήδη εκδίδεται από την εφαρμογή του e − παραβόλου της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]) θα δεσμεύεται αυτόματα με την πληρωμή στην Τράπεζα (άρθρο 4  της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1126/10-08-2017 (ΦΕΚ 2957 Β΄). Η ΑΕΠΠ δεν θα εκδίδει βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης. Ως βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης, κατά την έννοια του αρ. 5 παρ. 4 ΠΔ 39/17, παρακαλείσθε να εκτυπώνετε το παράβολο, μετά την πληρωμή του, με την ένδειξη «δεσμευμένο» και να το επισυνάπτετε, μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα, στην Προδικαστική Προσφυγή.  Τέλος παρακαλείσθε, στα πρόσθετα στοιχεία του παραβόλου, να συμπληρώνετε επωνυμία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Πρόσφατες  Αποφάσεις 

 • Α455/2024
 • Α479/2024
 • Α480/2024
 • 414/2024
 • 806/2024
 • 807/2024
 • 820/2024
 • 821/2024
 • 698/2024
 • 699/2024
 • 703/2024
 • 714/2024
 • 717/2024
 • 724/2024
 • 725/2024
 • 738/2024
 • 739/2024
 • 751/2024
 • 768/2024
 • 769/2024
 • 772/2024
 • 805/2024
 • 551/2024
 • 553/2024
 • 554/2024
 • 555/2024
 • 569/2024
 • 577/2024
 • 583/2024
 • 595/2024
 • 600/2024
 • 602/2024
 • 625/2024
 • 626/2024
 • 630/2024
 • 631/2024
 • 644/2024
 • 657/2024
 • 668/2024
 • 669/2024
 • 670/2024
 • 671/2024
 • 674/2024
 • 429/2024
 • 435/2024
 • 449/2024
 • 450/2024
 • 471/2024
 • 472/2024
 • 473/2024
 • 474/2024
 • 484/2024
 • 503/2024
 • 504/2024
 • 505/2024
 • 514/2024
 • 515/2024
 • 539/2024
 • 549/2024
 • 552/2024