ΣΥΝΘΕΣΗ

Η Α.Ε.Π.Π σε πλήρη συγκρότηση αποτελείται από 31 Μέλη, εκ των οποίων 1 Μέλος είναι ο Πρόεδρος, ενώ θεωρείται ως νόμιμα συγκροτημένη αν έχουν διορισθεί τα μισά τουλάχιστον από αυτά.

Η διαδικασία της επιλογής των υποψηφίων για τη θέση των Μελών διενεργήθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), ενώ ο διορισμός τους έγινε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώπιον του οποίου ορκίσθηκαν.

Η σύνθεση των Μελών της Αρχής είναι η εξής:

1. ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (Μέλος)
2. ΒΥΡΡΑ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)
3. ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος)
4. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)
5. ΖΑΡΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Μέλος)
6. ΖΕΡΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Μέλος)
7. ΘΕΜΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ (Μέλος)
8. ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Μέλος)
9. ΚΑΝΑΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Μέλος)
10. ΜΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Μέλος)
11. ΜΠΟΥΖΙΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ (Μέλος)
12. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Μέλος)
13. ΠΙΣΜΙΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (Μέλος)
14. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Μέλος)
15. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Μέλος)
16. ΣΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Μέλος)
17. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Μέλος)
18. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΟΥ ΑΝΝΑ (Μέλος)Η θητεία του Προέδρου και των Μελών είναι πενταετής, ενώ τα Μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη λειτουργίας της Α.Ε.Π.Π., συντονίζει και κατευθύνει το έργο της και εκδίδει πράξεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της. Πιο συγκεκριμένα:
• εκπροσωπεί την Α.Ε.Π.Π. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας αρχής και τρίτων,
• συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της Α.Ε.Π.Π. και των οργανικών της μονάδων και ασκεί πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της, ως πειθαρχικός προϊστάμενος, μεριμνώντας για την εκτέλεση των αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου,
• μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Α.Ε.Π.Π., τη διαχείριση των οικονομικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας,
• ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων της Α.Ε.Π.Π. σε Ολομέλεια και ορίζει τους Προέδρους των κλιμακίων,
• επιβλέπει τη χρέωση των προδικαστικών προσφυγών στα κλιμάκια εκδίκασης.
• συγκαλεί τις συνεδριάσεις και καθορίζει την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, στην οποία προεδρεύει.