03.07.2020

Συμμετοχή της Α.Ε.Π.Π. στο 7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Η Α.Ε.Π.Π., η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός στον κλάδο των δημοσίων συμβάσεων, η παρουσία της οποίας κρίνεται αναγκαία σε κάθε εκδήλωση που σχετίζεται με το προσυμβατικό στάδιο αυτών, συμμετείχε στο 7ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, με θέμα «Δημόσιο Δίκαιο: Ανακτώντας το χαμένο έδαφος», το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την 30η Ιουνίου και την 1η Ιουλίου 2020. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και στο συνέδριο αυτό, συζητήθηκαν ενδιαφέροντα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τον τομέα του δημοσίου δικαίου, συμμετείχαν δε δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές Πανεπιστημίων και νομικοί, και έλαβε χώρα εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων. Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι εξής: Θεμελιώδη Δικαιώματα και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (ΧΘΔΕΕ), Επίκαιρα Ζητήματα Δικαίου Περιβάλλοντος, Διοικητική Δίκη, Επίκαιρα Ζητήματα Διοικητικού Δικαίου, Η εφαρμογή της Αρχής της Αναλογικότητας στους επιμέρους κλάδους του δικαίου, Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων, Συνταγματική Αναθεώρηση, Δημόσια Διοίκηση και μεταρρυθμίσεις και Δημόσια Διοίκηση και Δημοσιονομική Διακυβέρνηση.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, κατά τη Ζ’ Συνεδρία με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων 1», στην οποία προεδρεύων ήταν ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Απόστολος Γέροντας, ο Πρόεδρος της Αρχής, Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, παρουσίασε εισήγηση με θέμα «Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως Επιβεβαίωση της Νομοθετικής Στόχευσης στο πεδίο ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων». Στην ίδια Συνεδρία ομιλήτρια ήταν και το Μέλος της Α.Ε.Π.Π. Ελισάβετ Αλαγιαλόγλου, το θέμα της εισήγησης της οποίας ήταν «Η Εφαρμογή του Άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 για την ματαίωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας μέσα από τις Αποφάσεις της ΑΕΠΠ και των Διοικητικών Δικαστηρίων». Την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια της Η’ Συνεδρίας με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων 2», προεδρεύων της οποίας ήταν ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Δημήτριος Στράνης, μεταξύ των ομιλητών ήταν το Μέλος της Αρχής Μιχάλης Οικονόμου, το δε θέμα της εισήγησής του ήταν «Τέσσερα Χρόνια Εφαρμογής του Ν. 4412/2016: Διαπιστώσεις για το Παρελθόν και σκέψεις για το Μέλλον».  

 

Επιστροφή