Blue Flower

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟ 19-04-2018 ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2018

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Αρ.Ατόμων 3)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (Αρ.Ατόμων 2)

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Αρ.Ατόμων 1)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (Αρ.Ατόμων 4)

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (Αρ.Ατόμων 1)

 ________________________________________________________________________________________________

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Ενημερώνουμε τους οικονομικούς φορείς ότι από 01-02-2018 το προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις ηλεκτρονικό παράβολο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., που ήδη εκδίδεται από την εφαρμογή του e − παραβόλου της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]) θα δεσμεύεται αυτόματα με την πληρωμή στην Τράπεζα (άρθρο 4  της ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675 Β’) όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1126/10-08-2017 (ΦΕΚ 2957 Β΄). Η ΑΕΠΠ δεν θα εκδίδει βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης. Ως βεβαίωση ελέγχου και δέσμευσης, κατά την έννοια του αρ. 5 παρ. 4 ΠΔ 39/17, παρακαλείσθε να εκτυπώνετε το παράβολο, μετά την πληρωμή του, με την ένδειξη «δεσμευμένο» και να το επισυνάπτετε, μαζί με τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα, στην Προδικαστική Προσφυγή.  Τέλος παρακαλείσθε, στα πρόσθετα στοιχεία του παραβόλου, να συμπληρώνετε επωνυμία ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑ και Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ή ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ή ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

________________________________________________________________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 19-12-2017, για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ το προβλεπόμενο στις οικείες διατάξεις ηλεκτρονικό παράβολο εκδίδεται από την εφαρμογή του e−παραβόλου της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), αποκλειστικά και μόνο υπό τον Φορέα «Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)» (κωδικός τύπου παραβόλου [100]).

Σημείωση: Τα μέχρι σήμερα εκδοθέντα ηλεκτρονικά παράβολα για την άσκηση προδικαστικών προσφυγών στην ΑΕΠΠ υπό τις καταργηθείσες επιλογές: α/Υπό τον Φορέα «Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» -  Προσφυγή στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και β/ «Όλοι οι Φορείς (Οριζόντια Παράβολα)» - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ν.4412/2017)», μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά.

________________________________________________________________________________________________

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ - Οδηγός για Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς (Νοέμβριος 2017) - Έκδοση 1 (πατήστε εδώ)

________________________________________________________________________________________________

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (σύμφωνα με το Π.Δ. 39/04.05.2017 (Α' 64))

Μορφή Word - Μορφή Word 97-2003

________________________________________________________________________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (πατήστε εδώ)

________________________________________________________________________________________________

Γνωστοποιείται στις Αναθέτουσες Αρχές και στους οικονομικούς φορείς ότι η ανακοίνωση των προδικαστικών προσφυγών καθώς και όλες οι κοινοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις προς την ΑΕΠΠ σύμφωνα με το Π.Δ. 39/04.05.2017 (Α' 64) θα γίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

________________________________________________________________________________________________

Άρθρο 345 

Πεδίο εφαρμογής 

  1. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 345 έως 374) εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων του παρόντος νόμου, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους.
  2. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου εφαρμόζονται και στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμφωνιών πλαίσιο, συμβάσεων παραχώρησης και δυναμικών συστημάτων αγορών, καθώς των τροποποιήσεων αυτών.
  3. Ως «αναθέτουσες αρχές» κατά τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου νοούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 2.


Άρθρο 346

Προστασία κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων 

  1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί σύμβαση των περιπτώσεων α` και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής νομοθεσίας, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα σριζόμενα στο άρθρο 360 και να ζητήσει πρσσωρινή πρσστασία, σύμφωνα με το άρθρο 366, ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα άρθρο 367 ή ακύρωση σύμβασης η οποία έχει συναφθεί παράνομα , σύμφωνα με το άρθρο 368.
  2. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από απόφαση της ΑΕΠΠ επί της προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 360, μπορεί να ασκήσει αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης και αίτηση για την ακύρωση της απόφασής της ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 372. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ δεχθεί την προδικαστική προσφυγή.
  3. Διαφορές που προκύπτουν από την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων τσυ παρόντος νόμου και αφορούν αξιώσεις αποζημίωσης εκδικάζονται από τα αρμόδια δικαστήρια, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 373.

________________________________________________________________________________________________

 diafaneia sto kratos  eprocurement  ESIDIS